פרס קלינטון ערפאת אוסלו

פרס קלינטון ערפאת אוסלו. צילום: אבי אוחיון לשכת העיתונות הממשלתית

F.M SHIMON PERES SIGNING ISRAEL-PLO TREATY. L-R: RUSSIAN FM KOSIREV, P.M YITZHAK RABIN, US PRES BILL CLINTON, PLO CHAIRMAN YASSER ARAFAT,US SECY CHRISTOPHER & ABU MAZEN

è÷ñ äçúéîä òì äñëîé àåñìå, áéï éùøàì ìôìùúéðàéí, ááéú äìáï áååùéðâèåï. áöéìåí, ùø äçåõ ùîòåï ôøñ çåúí òí ääñëí. îàçåø (îùîàì ìéîéï), ùø äçåõ äøåñé àðãøéé ÷åæéøé, øàù äîîùìä éöç÷ øáéï, ðùéà àøä"á áéì ÷ìéðèåï, éå"ø àù"ó éàñø òøôàú, îæëéø äîãéðä äàîøé÷àé ååøï ëøéñèåôø åàáå îàæï.