תקנון פעילות – אנני המחזמר

הגדרות 

  • "הפעילות"– תחרות גולשים נושאת פרס/ים בשם "אנני המחזמר", שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של hot vod young הורים (להלן: "העמוד");
  • "עורכת הפעילות" או "HOT" – הוט – מערכות תקשורת בע"מ ו/או מי מטעמה;
  • "תקופת הפעילות" – התקופה המתחילה ביום 05.07.18 בשעה 08:00 ומסתיימת ביום 09.07.18 בשעה 23:00.
  • "משתתף" – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי ואשר הינו חבר עמוד הפייסבוק של  hot vod young הורים, המנוי (הוא או בני ביתו) על שירותי HOT והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;
 1. תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות

(א) במסגרת הפעילות, תפורסם בעמוד הפייסבוק של hot vod young הורים, שאלה במהלך ימי  פעילות. הגולש שיענה על השאלה בצורה המקורית ביותר יזכה בפרס.

(ב) על מנת לקחת חלק בפעילות, על המשתתף לפעול כדלקמן:

 1. לעשות LIKE  לעמוד הפייסבוק של hot vod young הורים
 2. לענות על השאלה

(ג) סה"כ יזכו בפעילות 7 משתתפים, אשר יהיו זכאים לפרסים כמפורט להלן, בהתאם לדירוג זכייתם.

 1. הפרס/ים והזוכים

(א) 7 המשתתפים שיוכתרו כזוכים, יזכו בשלושה כרטיסים ל"אנני המחזמר" באוגוסט 2018.

(ב) שמות הזוכים יפורסמו בעמוד לאחר הבחירה.

(ג) למען הסר ספק יובהר, כי בחירת הזוכה/ים על ידי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

(ד) הפרס אינו כולל כל תשלום או עלות נלווית העשויים להיות נדרשים לצורך מימוש הפרס, לרבות הסעות, ליווי, דמי כניסה לאתרים, חניה, לינה, הסעדה, ביטוחים וכו'. כן מובהר כי ככל שמימוש הפרס דורש קיום רשיונות, היתרים, תנאים או מסמכים כלשהם על ידי הזוכה, האחריות להשגת אותם רשיונות, היתרים, תנאים או מסמכים תהיה על הזוכה בלבד.

(ה) עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

(ו) לא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש הפרס.

 1. התנאים לקבלת הפרס

(א) זוכה שלא סיפק פרטים אישיים מלאים כנדרש, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו או שלא יחולק כלל על פי החלטת עורכת הפעילות.

(ב) הפרס לפי תקנון זה הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.

(ג) לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה: "בני משפחה המתגוררים באותה כתובת").

(ד) זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.

(ה) עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות.

(ו) לאחר פרסום שם הזוכה עליו לפנות לעורכת הפעילות בהודעה פרטית בפייסבוק.

 1. הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם בעמוד.

 1. שונות

(א) מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

(ב) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

(ג) המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכה ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

(ד) המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפירסום שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.

(ה) על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.

(ו) ככל שבמסגרת הפעילות נדרש המשתתף להעלות תוכן הכולל יצירת צילום ו/או הקלטה ו/או וידאו ו/או כל יצירה אחרת, מצהיר המשתתף ומתחייב כי הוא בעל כל ההרשאות הנדרשות מבעלי הזכויות ביצירות לצורך העלאתן לעמוד, והוא מתחייב לשפות ולפצות את HOT בגין כל טענה של צד שלישי עקב השימוש ביצירות.

(ז) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.

(ח) מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה – וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.

(ט) בהשתתפותו בפעילות, נותן המשתתף ל- HOT הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות בחומרים אשר פירסם, כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג ובכל אמצעי מדיה, ללא כל תמורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של HOT, ובכלל זה פירסום ו/או שידור ו/או הצגה בציבור, לרבות במסגרת קמפיין שיווקי / פירסומי ל-HOT. ההרשאה דלעיל כוללת גם שכפול או שעתוק מסחריים, ע"ג כל אמצעי אחסון, וכן היא כוללת מתן הרשאה ל- HOT להעביר לצדדים שלישיים את ההרשאות שניתנו לה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

(י) תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

(יא) כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.