תקנון פעילות "הזמנה לאירוע של מועדון החנונים"

1.        כללי

במהלך תקופת הפעילות, כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי הוט – מערכות תקשורת בע"מ (להלן: "HOT" או "עורכת הפעילות"), מוזמנים חברי עמוד "HOT VOD Young" באינסטגרם  (להלן: "העמוד") להשתתף בתחרות נושאת פרסים בשם "HOT VOD Young". הכול כמפורט בתקנון זה (להלן: "הפעילות").

2.        תקופת הפעילות

תקופת הפעילות הינה החל מיום 24/12/2015 בשעה08:00  ועד ליום 29/12/2015 בשעה 23:00 או בסמוך לכך (להלן: "תקופת הפעילות"). סה"כ 5 ימי פעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה לרבות תקופת הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או להפסיק את הפעילות לפני המועדים הנקובים לעיל והכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאמור תובא לידיעת הציבור באופן בו פורסמה התחרות.

3.        זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות

א.        ההשתתפות בפעילות מוגבלת לחברי קבוצת עמוד "HOT VOD Young" באינסטגרם, אזרח ו/או תושב מדינת ישראל בגיל 13 עד 18 ושאינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק וכדומה, בכפוף לתנאים שלהלן וליתר הוראות תקנון זה (להלן: "המשתתף").

ב.        חל איסור על משלוח תמונות ו/או נתונים אחרים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו של צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות קניין רוחני או כל פגיעה אחרת, בניגוד להצהרות המשתתף בסעיף 4 להלן. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בגין האמור לעיל ופרסום הנתונים על ידה בעמוד לא יהווה בשום מקרה בדיקה או אישור מטעמה של האמור לעיל.

ג.         מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית להסיר נתונים שנרשמו ו/או הועלו לעמוד בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון ו/או למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה וזאת ללא צורך במתן נימוק. משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר לתחרות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.

ד.        כל משתתף יוכל להשתתף בפעילויות כמה פעמים שירצה.

ה.        ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות ו/או כל חברת בת, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מאלה.

4.        הצהרת המשתתפים בפעילויות

עם העלאת התמונה לאינסטגרם, המשתתף מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

א.        התמונה ששלח המשתתף (להלן: "התמונה"), הינה יצירה מקורית שצולמה על ידו ואינה כוללת כל רכיב המוגן בזכויות יוצרים הנתונות לצדדים שלישיים כלשהם. אין בהעלאת התמונה לעמוד הפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, אם ישנן.

ב.        לא תהיה למשתתף בפעילות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בתמונה על פי תקנון זה.

ג.         ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של הפעילות תעשה על ידי עורכת הפעילות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ד.        ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה ובכלל זה לבטל את הפעילות ו/או חלק ממנה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמידה ותעשה כן היא תפרסם הודעה על כך בעמוד.

ה.        ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות באמצעותן מתנהלת הפעילות, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת הפעילות. המשתתף לא יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב, לרבות אי קליטת הרשמתו. יצוין כי על מנת להשתתף בפעילות באופן סביר הדרישה המינימלית של חיבור לאינטרנט הינה MB1.5.

ו.         המשתתף מתחייב כי נתונים שיועלו על ידו לעמוד, ככל שיועלו, לא יכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין לרבות אך לא רק, חומר הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע או להפר בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות בזכויות יוצרים או בזכויות אחרות (הגנת הפרטיות, צנעת הפרט וכיו"ב) וכיו"ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות בגין האמור לעיל והאחריות המלאה והבלעדית בגין פעילות כזאת תחול על המשתתף בלבד. מבלי לפגוע באמור לעיל, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר נתונים פוגעים כאמור לפי שיקול דעתם המוחלט.

ז.         המשתתף מתחייב בזאת לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לעורכת הפעילות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר עם הנתונים המועלים לעמוד על ידי המשתתף במסגרת התחרות.

5.        תחרות "הזמנה לאירוע של מועדון החנונים"

א.        מטרת התחרות היא לצלם תמונה או סרטון מסצנה בפרק של מועדון החנונים ב- HOT VOD Young ולהסביר למה אתם הכי אוהבים את הסצנה הזאת. לתייג  #HOTVODYoung, ולנסות ולזכות בפרס והכל כמפורט להלן.

ב.        כל משתתף יידרש להיכנס לעמוד, להקליד את פרטיו האישיים (לרבות שם מלא, כתובת, תאריך לידה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) ולשלוח תמונה שצולמה והופקה על ידו בהתאם להוראות שיפורטו בעמוד.

ג.         מובהר כי אין הגבלה על מספר התמונות שניתן לשלוח במסגרת התחרות.

דירוג התמונות על ידי צוות שופטים

ד.        התמונות שיועלו בהתאם להוראות תקנון זה, יודרגו על ידי ועדה מקצועית שתורכב מנציגי עורכת הפעילות.

6.        הזוכה בפרס בתחרות "הזמנה לאירוע של מועדון החנונים"

א.        המשתתף אשר התמונה שהעלה קיבלה את דירוג השופטים הגבוה ביותר, יוכתר כזוכה ויקרא "הזוכה בפרס".

ב.        הודעה על הזכייה תימסר לזוכה בפרס על ידי עורכת הפעילות בשיחה טלפון אישית או במייל, הכל בהתאם לפרטי ההתקשרות שישאיר הזוכה בעמוד בתחילת השתתפותו בפעילות (להלן: "הודעת הזכייה").

7.        פרסום הפעילות

הפעילות תפורסם לציבור במהלך תקופת הפעילות או בחלקה באמצעי פרסום שונים לרבות העמוד ו/או בכל דרך בה תבחר עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

א.        בכל הפעילות יבחרו 5 זוכים בהזנה לאירוע של מועדון החנונים. (בסך הכול ייבחרו 5 זוכים בהזמנה זוגית לאירוע של מועדון החנונים.

ב.        למען הסר ספק יובהר, כי בחירת הזוכה על ידי נציגי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער עליה, כל זאת בכפוף לזכותה של עורכת הפעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי מתקנון זה.

ג.         הפרס לפי תקנון זה הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.

ד.        בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.

ה.        זכאות הזוכים לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.

ו.         עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהינה  עורכת הפעילות רשאיות שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת התחרות.

ז.         זוכה שלא סיפק פרטים אישיים מלאים כנדרש, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו או שלא יחולק כלל על פי החלטת עורכת הפעילות.

8.        הפרסים

א.        הזוכה יזכה בפרס כדלקמן:

הזמנה זוגית לאירוע של מועדון החנונים ב- 3.1 בפלגאין רמת החייל

ב.        עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרסים על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

9.        פרסום הפעילות ותוצאותיה ושימוש בתמונות

א.        עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא, בין במהלך הפעילות ובין לאחריה, לפי שיקול דעתה, בעמוד ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצאנה לנכון את פרטי הזוכים, לרבות שמם, הפרסים בהם זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר לפרסים בהם זכו.

ב.        בכל מקרה בו הזוכה לא הגיע לקבלת הפרס כאמור למרות שנתבקש לעשות כן ו/או לא על פי ההוראות לעיל, תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא להעניק את הפרס לזוכה ולא לחלקו בכלל או לחלק לזוכה הבא אחריו, לפי שיקול דעתה.

ג.         עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתמונות שהועלו, לרבות כל חלק מהם, לצורך הצגתם ו/או שידורם בכל מדיה ואמצעי שתמצא לנכון, בין בשידור קווי או על פי דרישה – VOD, לרבות בטלוויזיה, במכשירים ורשתות סלולאריים וברשת האינטרנט. בכלל זה, תהיה עורכת הפעילות רשאית לערוך את התמונות לצורך השימוש בהם כאמור, להכליל אותם במסגרת לקטים, להציג קטעים מהם וכל שימוש דומה שתמצא עורכת הפעילות לנכון, וכל זאת ללא שתחול עליה חובה לקבל אישור נוסף מהמשתתף או לשלם תמורה בגין השימוש כאמור. העלאת התמונה לעמוד מהווה הסכמה בלתי חוזרת לשימוש בתמונה על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

ד.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את התמונה בעמוד או להסיר תמונה אשר הועלתה לעמוד מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. העלאת התמונה על ידי המשתתף לא תחייב את עורכת הפעילות בפרסומה בעמוד או בכל דרך אחרת.

10.      שונות

א.        מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

ב.        המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילותו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ג.         המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה על ידי המשתתף, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק, לרבות זכויות יוצרים.

ד.        תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

כל אדם אשר לטעמו נפגע מפרסומם של אי אילו מן הנתונים בעמוד רשאי ליצור קשר עם עורכת הפעילות במייל  hotvodyoung@gmail.com ועורכת הפעילות מתחייבת לטפל בכך תוך2 ימי עסקים ממועד פנייתו.

ה.        ניתן יהיה לעיין בתקנון הפעילות בעמוד.

ו.         כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.