תקנון פעילות – ילדים ממליצים 2021

  1. הגדרות 
  •  "הפעילות" – תחרות גולשים נושאת פרס בשם "ילדים ממליצים " שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו באתר HOT  -במגזין  (להלן: "העמוד"); 
   
תחרות גולשים נושאת פרס בשם "ילדים ממליצים " שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו באתר HOT  -במגזין  (להלן: "העמוד"); 
חברת הוט – מערכות תקשורת בע"מ ו/או מי מטעמה; 

  

 

 

 

  "עורכת הפעילות" 

או "HOT" 

 

 

 

התקופה בה הצופים מוזמנים להשתתף –  

התקופה בה המלצות זוכים יופיעו בשירות –  

 

  "תקופת הפעילות" 
פרסום המלצות הצפייה של הזוכה בשירות HOT VOD young.  הפרסום יכלול תמונה של הזוכה, קידום התכנים בהם בחר ואזכור לנימוקיו מהפעילות.  

 

  "הפרס" 
ילד מגיל 7 תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי אשר הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלו מנויים על שירותי הטלוויזיה של HOT ונתנו את הסכמתם להשתתפותו, אשר עונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;    "משתתף"