תקנון פעילות " ספיישל אמה סטון + שת"פ זומבילנד: יריה כפולה"

 

 1. הגדרות
 • "הפעילות" – תחרות נושאת פרס/ים בשם "ספיישל אמה סטון", שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של HOT VOD (להלן: "העמוד");
 • "עורכת הפעילות" או "HOT" – הוט – מערכות תקשורת בע"מ ו/או מי מטעמה;
 • "תקופת הפעילות" – התקופה המתחילה ביום 10.19 בשעה 08:00 ומסתיימת ביום 23.10.19 בשעה 06:00. הפעילות תופסק ליום אחד עם כניסת יום כיפור ותחזור עם צאת החג.
 • "משתתף" – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי, המנוי (הוא או בני ביתו) על שירותי HOT והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;
 1. תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות
 • הפעילות מיועדת ללקוחותHOT המנויים על שירותי הטלוויזיה (להלן "המשתתף"). ההשתתפות אסורה על עובדי HOT ובני משפחותיהם.
 • הסרטים המשתתפים במבצע יהיו הסרטים שיושבים תחת קטגוריית " ספיישל אמה סטון " אותם ניתן להזמין בתשלום ב-HOT VOD cinema.
 • HOT תעניק ל-18 המזמינים הראשונים מידי יום שיזמינו את אחד הסרטים שבמבצע ב- HOT VOD cinema (בלבד) במהלך תקופת המבצע, וצפה בו לפחות 10 דקות כך שבוצע בגינו חיוב מלא בפועל במערכות החיוב של HOT (להלן: "הזוכים"), פרס כמפורט להלן.
 • הודעה על הזכייה תועבר בהודעת דואר אלקטרוני. זוכים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם שגויה או אינה מעודכנת במאגרים של HOT – לא יוכלו לזכות.
 • מודגש כי כל לקוח יוכל לזכות פעם אחת בלבד – גם אם יזמין את הסרט מספר רב יותר של פעמים.
 1. הפרס/ים והזוכים
 • המשתתפים שיוכתרו כזוכים, יזכו בזוג כרטיסים לקולנוע (להלן:"הפרס").
 • הפרסים יישלחו לזוכים באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני, ולפי הכתובת העדכנית שקיימת במאגרים של HOT. אי הגעת הפרס מסיבה שאינה קשורה ל-HOT, לא תזכה את הזוכה בפרס חלופי.
 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
 • לא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש הפרס.
 • מובהר כי הפרס הוא אך ורק במפורט בתקנון זה. כל אישור, היתר, מסמך וכו' הנדרש לצורך מימוש הפרס (אם וככל שנדרש), וכן כל הוצאה נלווית הנדרשת לצורך כך, הם באחריותו הבלעדית והמלאה של הזוכה.
 • כן מובהר כי הענקת הפרס אינה מקימה ל-HOT כל אחריות לטיב הפרס, תקינותו, מאפייניו, תכונותיו או איכותו – ואלה יהיו באחריות יצרן, יבואן או ספק הפרס (לפי העניין).
 1. התנאים לקבלת הפרס
 • זוכה שלא סיפק פרטים אישיים מלאים כנדרש, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו או שלא יחולק כלל על פי החלטת עורכת הפעילות.
 • הפרס לפי תקנון זה הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
 • זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.
 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות.
 1. הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם בעמוד.

 1. שונות
 • מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.
 • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
 • המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכה ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
 • המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפירסום שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.
 • על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה – וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.

 • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 • כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.