תקנון פעילות " ספיישל קומדיות ישראליות + שת"פ לשחרר את שולי"

תקנון פעילות " ספיישל קומדיות ישראליות + שת"פ לשחרר את שולי"

 

 1. הגדרות

 

פעילות בשם "ספיישל קומדיות ישראליות", שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של HOT VOD (להלן: "העמוד");

 

"הפעילות"
הוט – מערכות תקשורת בע"מ ו/או מי מטעמה; "עורכת הפעילות"

או "HOT"

התקופה המתחילה ביום 23.6.21 בשעה 08:00 ומסתיימת ביום 14.7.21 בשעה 06:00. הפעילות תופסק ליום אחד עם כניסת ט' באב ותחזור עם צאת המועד. "תקופת הפעילות"
תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי, המנוי (הוא או בני ביתו) על שירותי הטלוויזיה של HOT והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות; "משתתף"

 

     
 1. תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות

 

 • הפעילות מיועדת ללקוחותHOT המנויים על שירותי הטלוויזיה (להלן "המשתתף"). ההשתתפות אסורה על עובדי HOT ובני משפחותיהם.
 • הסרטים המשתתפים במבצע יהיו הסרטים שיושבים תחת קטגוריית " ספיישל קומדיות ישראליות " אותם ניתן להזמין בתשלום ב-HOT VOD cinema.
 • HOT תעניק ל-25 המזמינים הראשונים מידי יום שיזמינו את אחד הסרטים שבמבצע ב- HOT VOD cinema (בלבד) במהלך תקופת המבצע, וצפה בו לפחות 10 דקות כך שבוצע בגינו חיוב מלא בפועל במערכות החיוב של HOT (להלן: "הזוכים"), פרס כמפורט להלן.
 • הודעה על הזכייה תועבר בהודעת דואר אלקטרוני. זוכים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם שגויה או אינה מעודכנת במאגרים של HOT – לא יוכלו לזכות.
 • מודגש כי כל לקוח יוכל לזכות פעם אחת בלבד – גם אם יזמין את הסרט מספר רב יותר של פעמים.

 

 1. ההטבה

 

 • הזכאים יזכו בזוג כרטיסים לקולנוע (להלן:"ההטבה").

 

 • ההטבה תישלחו לזכאים באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני, ולפי הכתובת העדכנית שקיימת במאגרים של HOT. אי הגעת ההטבה מסיבה שאינה קשורה ל-HOT, לא תזכה את הזכאי בהטבה חלופית.

 

 

 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזכאים מוצר או שירות שווה ערך או דומה להטבה, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

 

 • לא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש ההטבה.

 

 • מובהר כי ההטבה היא אך ורק במפורט בתקנון זה. כל אישור, היתר, מסמך וכו' הנדרש לצורך מימוש ההטבה (אם וככל שנדרש), וכן כל הוצאה נלווית הנדרשת לצורך כך, הם באחריותו הבלעדית והמלאה של הזכאי.

 

 • כן מובהר כי הענקת ההטבה אינה מקימה ל-HOT כל אחריות לטיב ההטבה, תקינותה, מאפייניה, תכונותיה או איכותה – ואלה יהיו באחריות יצרן, יבואן או ספק ההטבה(לפי העניין).

 

 1. התנאים לקבלת ההטבה

 

 • זכאי שלא סיפק פרטים אישיים מלאים כנדרש, לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וההטבה תעבור למשתתף הבא אחריו או שלא תחולק כלל על פי החלטת עורכת הפעילות.

 

 • ההטבה לפי תקנון זה הינה אישית, לזכאים בלבד, ואינה ניתנת להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.

 

 •         זכאות הזכאים לקבלת ההטבה הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזכאי בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.

 

 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את ההטבה ו/או לדרוש את ההטבה חזרה מידי מי שקיבל אותה בנסיבות כאמור בסעיף זה וההטבה תעבור למשתתף הבא והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות.

 

 1. הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

 

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם בעמוד.

 

 1. שונות

 

 • מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש ההטבה, הינן על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

 

 • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכאות ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה ממימוש ההטבה וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

 

 • המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזכאים ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

 

 • המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפירסום שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.

 

 • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 • כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.