תקנון פעילות עד 120

תקנון פעילות גולשים בפייסבוק – "עד 120 "

"הפעילות " – תחרות גולשים נושאת פרס בשם "עד 120 "שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק
הרשמי של HOT( להלן: " העמוד":)

חברת הוט – מערכות תקשורת בע"מ ו/או מי מטעמה;

עד 120 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ

"עורכת הפעילות" – "HOT"

"מעניקת הפרס" – עד 120 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ

 "תקופת הפעילות"  התקופה המתחילה ביום שלישי – 2022.06.26 ומסתיימת ביום
;10.07.2022 – ראשון

"משתתף " – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי , אשר הוא או מי מבני ביתו
המתגוררים עימו עוקב אחר עמוד הפייסבוק הרשמי של HOT וכן
הינו מנוי על שירותי הטלוויזיה של HOT ועונה על כל תנאי סף נוסף
שיוגדר במסגרת הפעילות ;

1 .תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות
)א( במסגרת הפעילות, יפורסם בעמוד הפייסבוק של HOT פוסט הקורא לגולשים שהם לקוחות
שירותי הטלוויזיה של HOT להשתתף בפעילות .
)ב( על מנת לקחת חלק בפעילות, על המשתתף לפעול כדלקמן :
1 .לעשות לייק לפוסט
2 .להגיב לשאלה: מה החלום שלכם? ולהסביר לנו מדוע כדאי להגשים לכם אותו

2 .הפרס ובחירת הזוכה
הזוכה בפעילות יהיה המגיב שחלומו בר הגשמה במגבלות המפורטות להלן ובעלות

של עד 2,000₪ ואשר נימוקו יהיה המשכנע ביותר

הפרס – הגשמת החלום ע"י מעניקת הפרס ובכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה

1.לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת
הפעילות ו/או מעניקת הפרס במקרה של אי קבלת הפרס בשל עיכובים
טכניים או בשל אי רישום מדויק של כתובת הזוכה או פרטי ההתקשרות
עימו כפי שנמסרו על-פי תקנון זה.
2.כמו כן, לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת
הפעילות ו/או מעניקת הפרס במקרה של אי שביעות רצון מהפרס בו
זכה. לא ניתן יהיה להחליף את הפרס.
3.עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן לא תישא באחריות
מסוג כלשהו לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בגין נזקי גוף,
עקב טיבו ו/או איכותו של הפרס אשר יחולק לזוכה. מובהר כי עורכת
הפעילות ו/או מעניקת הפרס אינה אחראית לכל נזק, אי-תקינות ו/או אי
התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם ומימושם.
4.בחירת הזוכים ו/או סוג הפרס שיוענק היא על פי שיקול דעתה הבלעדי
של עורכת הפעילות, ולמשתתפים לא תהיה כל דרישה או טענה כלפיה
בשל בחירת הזוכים.

2 .התנאים לקבלת הפרס
א.זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה.
ב.שווי הפרס הינו עד 2,000.₪ לא יוגשם חלום בעלות גבוהה יותר.
ג. עורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת
לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים .
ד.עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה
ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך
שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין /או במידה שיתברר כי הזכייה בפרס הושגה עקב
מסירת מידע מוטעה. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור
את הפרס למי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא
אחריו והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות, ולזוכה ו/או למי מטעמו לא תעמוד
כל עילה ו/או טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

3 .הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה
עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את
תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא
צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם בעמוד .
4 .שונות
א.הפעילות מאורגנת על ידי החברה בלבד, ואינה קשורה באופן ישיר ו/או עקיף עם הרשת
החברתית פייסבוק.
ב.מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותם
הבלעדית של המשתתפים בפעילות.
ג.עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים
ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה
מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש
בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה .
ד.במידה ויבוטל הפרס מכל סיבה שהיא הוט לא תישא בכל אחריות בקשר לכך, ולזוכה
ו/או למי מטעמו לא כל טענה בקשר לכך.
ה.המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכי מים לכל הוראות תקנון זה.
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או
לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות
ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
ו. מובהר כי עובדת זכייתו של משתתף בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת
ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברשתות חברתיות, בטלוויזיה
ובעיתונות. בעצם ההשתתפות בפעילות מסכימים המשתתפים שיפורסמו שמם, צילומם
ותמונותיהם במסגרת פרסום כאמור, ללא הודעה נוספת על כך.
ז.המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או
הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה לרבות על ידי צד שלישי בקשר להשתתפות

המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפירסום שהעלה לעמוד הפעילות
בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.
ח.על המשתתפים חל איסור מוחלט על פרסום ו/או העלאת תגובות הכוללות פגיעה כלשהי
בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, ו/או עומדות בניגוד להוראו ת הדין, לרבות, ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל, בכל הנוגע לפרטיות ו/או לשון הרע ו/או זכויות קניין רוחני .
ט.המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל ההרשאות הנדרשות מבעלי הזכויות
בתמונות, לרבות זכויות יוצרים, לצורך העלאתן לעמוד, והוא מתחייב לשפות ולפצות
את HOT מיד עם דרישתה לעשות כן, בגין כל טענה של צד שלישי עקב השימוש
ביצירות .
י.עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום
כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.
יא.מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים
שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים
ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה – וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה.
משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה
ו/או פרס אחר בקשר לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור .
יב. בהשתתפותו בפעילות, נותן המשתתף ל- HOT הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות
בחומרים אשר פירסם, כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג ובכל אמצעי מדיה, ללא כל
תמורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ש ל HOT ובכלל זה פירסום ו/או שידור ו/או
הצגה בציבור, לרבות במסגרת קמפיין שיווקי ו/או פירסומי ל- HOT .ההרשאה דלעיל
כוללת גם שכפול או שעתוק מסחריים, ע"ג כל אמצעי אחסון, וכן היא כוללת מתן הרשאה
ל-HOT להעביר לצדדים שלישיים את ההרשאות שניתנו לה, לפי שיקול דעתה המ וחלט.
המשתתף מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה בקשר לכל שימוש שיעשה
על ידי HOT ו/או מי מטעמה בחומרים ו/או בתכנים אשר פרסם במסגרת השתתפותו
בפעילות .
יג.תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם
ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
יד. כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה
שווה.
טו.עובדי עורכת הפעילות אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני
משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות, בן זוג,
בן, בת .
טז.לבירורים ושאלות ניתן לפנות לעמוד הפייסבוק הרשמי של HOT .